O nás Sekce Naše činnost Nabídka pro školy Kontakt

Úvod
Stanovy
Členská základna
Zahraniční spolupráce

Vítejte na naší webové stránce!

Jsme nevládní, nezisková organizace založená 17. května 1990, je nám tedy už víc než 12 let. Naší snahou bylo a je, aby se kolem Kontinentů shromažďovali ti lidé, kteří nějakým způsobem blíže poznali mimoevropské země, oblíbili si je a váží si jejich staleté kultury a zkušeností, často prospěšných i nám, Evropanům. Ale také uvítáme zájemce, kteří o Africe, Asii a Latinské Americe ještě moc nevědí a chtěli by o nich získat informace: především mládež všech věkových skupin. Pro ně máme i speciální programy.


Výňatek ze stanov KONTINENTŮ

Článek 2
Cíl Sdružení
1. Být iniciátorem rozvoje vzájemně výhodné spolupráce mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
2. Věnovat všestrannou pozornost globálním problémům lidstva. Zvláště naléhavě se zabývat vztahem Sever - Jih a snažit se přitom o řešení ekologických problémů.
3. Navazovat s národy Afriky, Asie a Oceánie a Latinské Ameriky spolupráci po linii organizací i jednotlivců, propagovat v České republice jejich kulturní a duchovní bohatství. Spolupracovat s nimi při naplňování mezinárodních dokumentů o lidských právech. S jejich reciproční pomocí informovat v zahraničí o kulturním a duchovním bohatství České republiky a získávat přátele pro naši zem.
4. Spolupracovat s ostatními vládními i nevládními institucemi ČR při prosazování rovnoprávných, nediskriminačních vztahů vůči Jihu v hospodářské, kulturní a informační ovlasti.
5. Úzce spolupracovat a koordinovat svou činnost s mezinárodními organizacemi podobného zaměření, zejména v rámci systému OSN a Rady Evropy.


Článek 3
Činnost Sdružení
1. Sdružení samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá pro své členy i veřejnost shromáždění, besedy, přednášky a další formy společenské a informativní činnosti. prostřednictvím svých tiskovin a sdělovacích prostředků šíří myšlenky solidarity Severu a Jihu a vzájemné spolupráce mezi nimi.
2. Dle svých možností a potřeby může iniciovat nebo pořádat akce a sbírky určené na pomoc strádajícímu obyvatelstvu v rozvojových zích.
3. Sdružení samo nebo ve spolupráci s jinými organizacemi může vysílat do zemí Afriky, Asie a LA skupiny odborníků k realizaci vzájemně prospěšných projektů.
4. Navazuje a udržuje styky se studenty zemí Afriky, Asie a LA, podle možnosti jim poskytuje pomoc.
5. Spolupracuje s vysokými školami a dalšími organizacemi při výchově odborníků z výše zmíněných zemí. Pomáhá rovněž při výchově českých studentů k lepšímu poznávání mimoevropských zemí, podporuje styky mezi českými a zahraničními studenty.
6. Příležitostně vydává a podporuje vydávání publikací k problematice zemi Afriky, Asie a Latinské Ameriky.


KONTINENTY mají kolektivní členy: společnosti přátelství s Íránem, Indií, Thajskem, Vietnamem, Filipínami, Indonésií, Japonskem, oběma Koreami, Čínou, Mongolskem, Austrálií a Novým Zélandem, Latinskou Amerikou, Afrikou, Izraelem, arabskými státy, dále Institut tropického a subtropického zemědělství Zemědělské univerzity v Praze, Náprstkovo muzeum, Pražský model OSN, svaz Vietnamců a Indonézanů s českým státním občanstvím, misijní odbor Kostnické jednoty a majitele nakladatelství DharmaGaia, p. L. Kolíbala, zaměřeného hlavně na asijské filosofické proudy, a nakladatelství Dar IbnRushd, PhDr S. Bahbouha, specializovaného na arabskou problematiku. Obě nakladatelství však vydávají i mnohem širší spektrum knih. Všichni kolektivní členové jsou samostatnými právními subjekty, mají vlastní činnost a do akcí Kontinentů se zapojují podle svého zájmu, případně je sami navrhují.

Kromě kolektivních členů mají KONTINENTY přes 130 individuálních členů, kteří se zapojují do jejich činnosti podle vlastní chuti a možností.

KONTINENTY informují členy o své činnosti českým bulletinem. Pro okruh zájemců v zahraničí je určen bulletin anglický. KONTINENTY jsou v pracovním kontaktu se Střediskem Sever - Jih RE v Lisabonu (od r. 1990) a s TRIALOGEM ve Vídni (od e. 1999). Jsou členem Českého sdružení pro Spojené národy.
Spolupracují s ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra ČR.)